top of page

Kullanım Koşulları

IFR – Institute for Future Research / GAE – Gelecek Araştırmaları Enstitüsü

http://www.gelecek.org.tr sitesi

Kullanım ve Hizmet Sözleşmesi

Siteye üye olmadan önce bu sözleşmenin dikkatle okunması ve sözleşme koşullarını kabul etmiyorsanız, -Kabul Etmiyorum- kutusunun işaretlenmesi gerekmektedir.

 

Genel Hükümler

 1. Bu sözleşme IFR – Institute for Futures Research / GAE – Gelecek Araştırmaları Enstitüsü (bundan böyle kısaca “GAE” olarak anılacaktır) tarafından www.gelecek.org.tr internet Sitesinde (bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır) yapılabilecek tüm geliştirme ve değişiklikleri kapsar.

 2. Kullanıcılar, GAE’nün yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir 3. kişiye devredemez.

 3. GAE sunduğu hizmetlerden/servislerden herhangi birini tek taraflı ve ihbarsız durdurma ve değiştirme hakkını elinde tutar.

 4. Kullanıcıların, GAE tarafından sunulan hizmetlerden/servislerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Siteye erişim için kendisine tahsis edilen araçların (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, bunların 3. kişilerin bilgisinden ve kullanımından uzak tutulmasıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve/veya 3. kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar nedeniyle GAE’nün doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 5. Kullanıcı tarafından girilen her bilgi GAE’ne ait veritabanında saklanacak olup bu bilgiler gizlilik hükümlerine tabidir. Şu kadar ki, söz konusu gizlilik hükümleri, bu bilgilerin kanunen açıklanmasını zorunlu kılan haller için geçerli değildir. GAE’nün herhangi bir kusuru olmaksızın bu bilgilerin 3. şahıslara dağılması ve/veya kullanıma sunulması halinde GAE, Site yöneticileri, moderatörler ya da idareciler hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

 6. Sitede bizzat GAE tarafından sunulan hizmetlerin/servislerin yanısıra isimlerin kullanım hakları ve Sitede kullanılan tüm görsel ve yazılı içerikler üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21-25. madde hükümlerinde tanımlanan malî ve bunlara bağlı haklar, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın herhangi bir yer, sayı ve süre kısıtlaması olmaksızın münhasıran Gelecek Araştırmaları Derneği’ne ve/veya Gelecek Araştırmaları Derneği’nin içerik temin ettiği ilgili kişilere aittir. Kullanıcı söz konusu haklarla ilgili olarak hiçbir koşul altında izin verilen kapsamın dışında yasaya ve ahlaka aykırı kullanımda bulunamayacaktır.

 7. 18 (onsekiz) yaşından küçük kişiler Siteden alışveriş yapamaz. 18 yaşından küçük kişilerin bu uyarıya rağmen cep telefonu ve kredi kartı ile yapacakları alışverişlerinden doğacak sorumluluk ebeveynlerine aittir. GAE bu konuyla ilgili doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceği gibi, bu nedenle uğrayacağı her türlü zararlar için zarara neden olan Kullanıcılara ve/veya yasal temsilcilere aynen rücu etme hakkına haizdir.

Kullanımla İlgili Hükümler ve Kullanıcının Yükümlülükleri

 1. GAE, Kullanıcının işbu sözleşmeyi onaylamak ve kredi kartı bilgilerini vermek suretiyle satın alacağı ürünlerin, bedeli mukabili sadece bilgisayarına yüklenmesine ve kullanılmasına muvafakat etmektedir. Kullanıcı satın alacağı ürünlerini hiçbir suretle değiştiremez, işbu sözleşme ile izin verilenler dışında 3.kişilerin kullanımına sunamaz, başka bir Kullanıcı ile paylaşamaz, satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez, bunları hiçbir şekilde yasalara ve işbu sözleşme metni üzerinde belirtilen kullanım şartlarına aykırı kullanamaz.

 2. GAE, Kullanıcının satın alacağı ürünlerin/eserlerin farklı formatlarda sunma hakkını saklı tutar.

 

Kullanıcının Yükümlülükleri

KULLANICI;

 1. Kayıt formunda yer alan bilgilerin, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini, bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, adreste meydana gelebilecek değişikliği yazılı olarak GAE’ne bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tebligatların, tebliğ olunsun olunmasın geçerli addolunacağını,

 2. GAE tarafından Sitede verilen içeriklerin, servislerin telif hakkının GAE’ne ait olduğunu, bu servisleri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

 3. GAE’nde sunulan hizmetlere/servislere GAE tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmayacağını,

 4. Sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini,

 5. İnternete bağlı olduğu zamanlarda zarar amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğrulanması, herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken donanım ve Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bakımının ve güncellemelerinin yapılması sorumluluğunun kendisinde olduğunu,

 6. Kullanıcı, Site’den yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve GAE’nün Siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Her mesajın gönderildiği kaynak IP adresi -ahlaka ve hukuka aykırı- kullanımı engellemek için kaydedilmektedir. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Bu durumda Kullanıcının internete erişebilmek için kullandığı servis sağlayıcısı da haberdar edilecektir.

 7. Sitenin moderatörlerinin, idarecilerinin ya da Site yöneticilerinin, kendi iradeleri doğrultusuna herhangi bir profili/başlığı/mesajı silme, taşıma, kilitleme konusunda tek yetkisi olduğunu ve önceden haber vermeksizin bu yetkiyi kullanabileceklerini,

 8. Diğer Kullanıcıların Siteyi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmayacağını,

 9. Kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat sorumlu olacağını,

 10. GAE’nün, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm Siteyi izleyebileceğini,

 11. Bu servisin kullanılabilmesi için işbu sözleşmenin kabul edilmesi gerektiğini,

 12. İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda işbu sözleşmenin kesin delil niteliğine haiz olacağını, herhangi bir uyuşmazlık yaşanması halinde ihtilaf merciinin Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri olduğunu,

OKUYUP, KABUL VE TAAHHÜT EDER.

İşbu sözleşme çerçevesinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Kullanıcının aksi aykırı davranışları nedeniyle GAE üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı takdirde, her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkını haizdir. Bunun dışında GAE tarafından GAE tarafından Kullanıcının Siteden yararlanma hakkı tek taraflı olarak durdurularak sözleşme, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir.

 

Gizlilik

 1. İşbu sözleşmenin Genel Hükümler başlıklı 5. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve reklâm, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.

 2. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

 

Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kayıt onayını yaptığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağını ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Desteğine ihtiyacımız var.

bottom of page